Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky platné pro internetový obchod

www.pichinchawear.com a www.pichinchawear.cz


Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami platnými pro internetový obchod PICHINCHA WEAR
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (n...

Všeobecné podmínky platné pro internetový obchod

www.pichinchawear.com a www.pichinchawear.cz


Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami platnými pro internetový obchod PICHINCHA WEAR
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Nabídka je aktualizována on-line. Přesto se může stát, že některé zboží nemusí být po objednání dostupné. Například v situaci kdy je poslední kus připraven v objednávce k vyřízení a v daný okamžik ještě není vyfakturován a odepsán tak ze skladu. V těchto výjimečných případech Vás budeme okamžitě informovat. Více info ve FAQ.
Účtování zasílacích nákladů (poštovného):
V rámci ČR:
a. K objednávce na dobírku účtujeme poštovné ve výši:
Přepravní služba PPL - 148,- Kč
Česká pošta - 119,- Kč
b. U objednávek v hodnotě vyšší než 2000,- Kč poštovné neúčtujeme.
c. Osobní odběr - zdarma
Prodej na Slovensko:
a. U objednávek v minimální hodnotě 119 € vč. DPH (3000,- Kč) neúčtujeme žádné poštovné.
b. U objednávek v nižší hodnotě (méně než 119 € vč. DPH) účtujeme poštovné ve výši 10,3 € (vč. DPH).
c. Objednané zboží je vždy zasílané po připsání platby na účet
Každá objednávka je závazná dle těchto Obchodních podmínek. Objednávku je možné stornovat nejpozději do 5 hodin po jejím odeslání. Kupující je povinen zboží předem uhradit na bankovní účet 2111847967/2700, platební karta GoPay nebo hotově při předání na místech k určení osobního odběru. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Více viz občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.


Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo

l) o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Do popisu je nutné uvést, že zboží je vráceno v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Pro rychlejší vyřízení po návratu zboží, nezapomeňte uvézt číslo vašeho bankovního účtu a přiložte fakturu dodanou se zbožím. Urychlí to vrácení peněz.
Jak postupovat při výměně či vrácení zboží se dozvíte v FAQ.
Dodací lhůta
Naprostou většinu objednávek expedujeme do 2 pracovních dnů od obdržení Vaší objednávky u uhrazení platby na náš bankovní účet.
V případě velkého množství objednávek najednou jsme z kapacitních důvodů nuceni expedici nepatrně pozdržet, vždy Vám ale garantujeme expedici objednávky do pěti pracovních dnů.
Pokud objednané zboží není zrovna skladem a doba předání objednávky České poště nebo přepravní společnosti PPL by byla delší než doba uvedená v bodě 2, budeme zákazníka okamžitě informovat (telefonicky nebo e-mailem) o skutečné lhůtě vyřízení objednávky.
E-SHOP
Dámské
Doplňky
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Tabulky velikostí
Prohlášení o ochraně os. údajů
FAQ
Tabulka velikostí

Reklamace a záruční podmínky
Záruční lhůta na všechny výrobky , které jsou nabízené v internetovém obchodě PICHINCHA WEAR, je 24 měsíců, pokud není přímo v popisu výrobku uvedena jiná záruční lhůta. Dohodnutá oprava či úprava produktů PICHINCHA WEAR má záruční dobu 3 měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak.

Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z použití produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
Záruka se nevztahuje na škody
způsobené neodbornou údržbou, používáním a chybnou manipulací
mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením

Vzniklou závadu je nutno reklamovat ihned po jejím zjištění, a to buď písemně na adrese provozovatele:

PICHINCHA WEAR
Hana Benešová
Plešivec 386
381 01 Český Krumlov
Česká republika

IČO:02264358

nebo e-mailem na adrese: info@pichinchawear.com

V písemném oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu či dodací list zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží


Prohlášení o ochraně osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Zobrazit

Obchodní podmínky V této kategorii není žádné zboží.